Lobberdense Waard

Herinrichting van het Lobberdense waard

Doel
Het plan Lobberdense Waard maakt onderdeel uit van het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden van Rijkswaterstaat. Het maakt het mogelijk de tot 16000 m3/s verhoogde maatgevende afvoer van de rivier veilig te verwerken. De nieuwe zogenaamde Lobberdense strang wordt stroomafwaarts aangesloten op het Pannerdensch kanaal.

Partners
CIV (Centrale Industriezand Voorziening), Wezendonk Pannerden

Landschap, flora & fauna
Voor de Lobberdense Waard wordt gestreefd naar een mozaïek van ooibos, moeras, kleiputten, waterplassen en door halfwilde runderen begraasde graslanden. Door de goede waterkwaliteit, de ondieptes en de herstelde natuurlijke processen (rivierdynamiek en begrazing) komt er soortenrijke, afwisselende en robuuste natuur.


De kleiputten in het noordelijke deel van de Lobberdense Waard blijven gescheiden van de nieuwe dynamiek in de strang. Amfibieen zoals de rugstreeppad en de kamsalamander blijven hier voor hun gunstige omstandigheden vinden. Door aanleg van extra poelen verbetert de situatie zelfs sterk.

Nevengeul
De dynamische Lobberdense strang (een nevengeul van een rivier) zal mogelijk nieuwe kansen bieden voor in Nederland vrijwel verdwenen typische riviervissen zoals barbeel, kopvoorn, serpeling, winde en riviergondel. De combinatie van een strang met de bestaande zandwinplas zou zelfs aantrekkelijk kunnen zijn voor Nederlands meest bedreigde, wettelijk onbeschermde gewervelde; de kwabaal. Winde en riviergondel zouden in de toekomst zelfs kunnen gaan paaien in de Lobberdense Waard.

 

GPS project in ontwikkeling :

Ligging :

  • Nabij Pannerden
  • Rechteroever van de Rijn
  • KM Raai 868