Ontwikkeling

Balans
Bij de voorbereiding van een project wordt intensief gekeken naar een gezonde balans tussen maatschappelijke belangen, zoals bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling, en de haalbaarheid.


Bestaande waarden

Met direct betrokkenen wordt gezocht naar een optimaal ontwerp. Dit doen wij door ons in te leven in wat er binnen en buiten het projectgebied speelt. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande waarden van het gebied zoals bijvoorbeeld archeologie, cultuurhistorie en landschappelijke waarden. Hierbij wordt ook ingezet op het zuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een deel van de grondstofopbrengsten investeren wij direct, vaak zelfs vooraf, in het gebied.

Optimale uitvoeringsmethode
Bij het opstellen van dit ontwerp wordt creatief gekeken naar een optimale uitvoeringsmethode. Vanuit de duurzaamheidsgedachte wordt dubbele handeling van grond tot een minimum beperkt.  Wij zijn bekend met de laatste stand der techniek en op de hoogte van het actuele vergunningenbeleid.

Onderzoek
Zodra het ontwerp in gezamenlijkheid is vastgesteld worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Met de uitkomsten uit die onderzoeken kunnen wij garanderen dat wij een project binnen vergunningvoorwaarden kan worden gerealiseerd. Met creativiteit en opgedane ervaring ontwikkelen wij, in een open sfeer en met respect voor de omgeving, duurzame projecten.