Over de Maas

Het project: Over de Maas

Historie
In het Streekplan 1996 van de provincie Gelderland was de zogenaamde F3b-locatie aangewezen als wingebied voor industriezand. Eind 2002 heeft de gemeente West Maas en Waal haar uiterwaarden bij Alphen aangewezen als meer gewenst alternatief voor de binnendijkse gelegen F3b-locatie.

Hieropvolgend is de planvoorbereiding gestart. Door de omvang van het project is een mer-procedure (milieu effect rapportage) doorlopen. Hierin worden verschillende varianten beoordeelt op eventuele gevolgen voor omgeving en milieu. Van deze varianten is het VKA+ (voorkeursalternatief +) gekozen. Op basis hiervan zijn vergunningen aangevraagd en verleend en is in januari 2010 gestart met de uitvoering.


Doel
Het project Over de Maas kent twee belangrijke hoofddoelstellingen; enerzijds de winning van 15 miljoen ton industriezand (hiermee kan voor een belangrijk deel worden voorzien in de binnenlandse behoefte) en anderzijds de ontwikkeling van meer dan 140 hectare nieuwe riviergebonden natuur.
Hierdoor onstaat met deze natuurontwikkeling meer ruimte voor de rivier, een belangrijke verbetering van de hoogwaterveiligheid. Het gebied wordt opengesteld voor extensieve recreatie. Het duurzaam beheer van het gebied zal ook op een extensieve plaats gaan vinden.

Partners
Uitvoering door Over de Maas CV,  Gemeente West Maas en Waal, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en RVOB (Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf) zijn partners. Grondwerk en vermarkting van keramische klei wordt verzorgd door Delgromij.

Landschap, flora & fauna
Het gebied heeft een oppervlakte van circa 277 hectare en is gelegen in de gemeente West Maas en Waal. Het omvat de noordelijke uiterwaard van de Maas ter hoogte van het dorp Lith, aangeduid als “Over de Maas”. Daarnaast maakt ook de Moleneindsche Waard bij Alphen deel uit van het plangebied. Het gebied was hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch productiegebied en wordt doorsneden door de Veerweg naar Lith. De stuw bij Lith verdeelt de Maas in een bovenstrooms gelegen stuwpand en de benedenstrooms gelegen ongestuwde Getijdenmaas. Het peilverschil bedraagt gemiddeld ruim 4 meter.

Beheer
In de toekomst wordt het gebied duurzaam beheerd met grote grazers. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Over de Maas CV, gemeente West Maas & Waal, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en RVOB. Gemeente West Maas & Waal verkrijgt het eigendom na afronding van de werkzaamheden en Natuurmonumenten zal, eventueel samen met lokale natuurbeheerders, het feitelijke natuurbeheer voor haar rekening nemen. Direct na start van de uitvoering is op enkele plaatsen in de randzones al de eindinrichting gerealiseerd. Tijdens de uitvoering zal steeds een groter gebied worden ingericht en opgeleverd aan de omwonenden.

 

GPS project in uitvoering :

Ligging :

In samenwerking met :