Uitvoering

Tot in detail voorbereid
De uitvoering start zodra alle vergunningen en toestemmingen zijn verleend. Daarna worden gedetailleerde werkplannen opgesteld. In een werkplan wordt onder andere de werkwijze en fasering omschreven.

Het gebied blijft toegankelijk
Bij aanvang van de werkzaamheden worden grote delen van het gebied direct ingericht en opengesteld. Zo kan de omgeving hier meteen van genieten. De grondstofwinning verplaatst zich vervolgens geleidelijk door het gebied. Hierdoor kan in delen van het gebied het huidige gebruik nog worden voortgezet.


Broedseizoen en winning, duurzaam in balans
Zodra de werkplannen zijn goedgekeurd inspecteert een ecoloog het werkterrein. Hiermee kan het project hand in hand met de flora en fauna worden uitgevoerd. Buiten het broedseizoen wordt er gestart met het verwijderen van eventuele begroeiing. Daar waar mogelijk wordt deze biomassa ingezet voor energieopwekking. Daarna wordt de wortelhoudende teelaarde (roofgrond) afgegraven en in tussentijdse opslag gezet. Deze wordt in een later stadium gebruikt om de oevers van de plas nog verder te verfraaien. De aanwezige klei wordt vervolgens ontgraven en afgevoerd naar de dakpan- of baksteenfabriek of wordt gebruikt om dijken mee te versterken. Zodra het zandpakket is vrij gegraven start de zandwinning.

Duurzame totaal aanpak
Bij alle werkzaamheden is er speciale aandacht voor de inzet van materieel en methodes met een beperkt energieverbruik.