Afferdense en Deestse Waarden

Historie
De aanzet voor de aanleg van extra watergeul en herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden is mede ingegeven door kleiwinning voor dijkverzwaring en keramische industrie. Project Afferdense en Deestse Waarden maakt het gebied ‘af’. De opdracht hiervoor is door Rijkswaterstaat in het najaar van 2008 verleend. Fondsen voor realisatie van dit project zijn voor een deel afkomstig uit de NURG-gelden (Nadere Uitwerking voor het RivierenGebied).

Doel
Natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om het land te beschermen tegen overstromingen. In de Afferdense en Deestse Waarden krijgt de Waal meer ruimte om extra water af te voeren.


Uitvoering
Er wordt over een lengte van ruim vier kilometer een permanent meestromende watergeul (nevengeul) aangelegd met zeer flauwe oevers. Het water in deze geul fluctueert met de waterstand op de rivier. Hierdoor zullen grote gebieden de ene periode onder water staan en dan weer droogvallen. Het gebied zal daardoor in de toekomst een grote aantrekkingskracht uitoefenen op allerlei soorten weide- en watervogels. Tevens voorziet het plan in begroeiingsvrije stroombanen met kruidenrijke graslanden en nieuwe hardhoutooibossen op de hoogwatervrije terreinen van de voormalige steenfabrieken.

Dekker maakt binnen het project een tijdelijke zandwinplas. Het materiaal dat hier wordt gewonnen kan hoogwaardig worden ingezet. Dekker is hier in augustus 2015 mee gestart. Het materiaal dat vrijkomt bij het graven van de nevengeulen wordt weer toegepast in de ontstane zandwinplas.

Partners
Boskalis is hoofdaannemer van het project, Dekker Grondstoffen verzorgt het zandwingedeelte van het project.

Landschap, flora & fauna
Het inrichtingsplan voorziet in aanleg ooibos, begrazing met runderen en paarden ter voorkoming van dichtgroei. Nieuwe, gevarieerde natuur met natte en droge gebieden.

Beheer
Gebied wordt vrij toegankelijk voor wandelaars, geen aanleg van paden maar struinen door de natuur over struinpaden.

 

 

 

GPS project in ontwikkeling :

Ligging :

In samenwerking met :

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat:

Documenten: